Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω!

Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω!

Ο δε Ιησούς επήγεν στο όρος των ελαιών. Ενώ δε ακόμη ήτο πρωϊ, ήλθεν πάλιν στον ναόν και όλος ο λαός ήρχετο προς αυτόν. Και αφού εκάθισε, τους εδίδασκε. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι φέρουν τότε μίαν γυναίκα, η οποία είχε συλληφθή επ’ αυτοφώρω καταπατούσα την συζυγικήν πίστιν. Και αφού την έβαλαν ορθίαν στο μέσον του συγκεντρωμένου πλήθους, του λέγουν• “Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα έχει συληφθή επ’ αυτοφώρω να καταπατή την συζυγικήν πίστην και στον νόμον μας ο Μωϋσής διέταξε να λιθοβολούνται αυταί αι γυναίκες. Συ, λοιπόν, τι λέγεις;” Αυτό δε είπαν, δια να τον θέσουν εις πειρασμόν και να έχουν εναντίον του κατηγορίαν. Ο δε Ιησούς έσκυψε κάτω και με το δάκτυλόν του έγραφεν στο έδαφος. Επειδή δε εκείνοι επέμενον να τον ερωτούν, εσήκωσε την κεφαλήν και τους είπεν• “ο αναμάρτητος από σας ας ρίψη πρώτος λίθον επάνω της”. Και αφού έσκυψε πάλιν κάτω, δια να τους δώση καιρόν να συναισθανθούν την ιδικήν των αμαρτωλότητα έγραφεν εις την γην. Εκείνοι δε, όταν ήκουσαν το λόγια του, ήρχισαν ο ένας μετά τον άλλον να φεύγουν, αρχής γενομένης από τους γεροντοτέρους (διότι όλοι ήρχισαν να δοκιμάζουν ελέγχους της συνειδήσεως δια τα ιδικά των αμαρτήματα). Και απέμεινεν ο Ιησούς και η γυναίκα, η οποία εστέκετο ορθία στο μέσον των άλλων. Εσήκωσε τότε ο Ιησούς την κεφαλήν και της είπε• “γυναίκα, που είναι αυτοί που σε κατηγόρησαν; Κανείς δεν σε κατέκρινε αξίαν λιθοβολισμού;” Εκείνη δε είπε “κανείς, Κυριε”. Είπε δε ο Ιησούς “ούτε εγώ, που είμαι αναμάρτητος, σε κατακρίνω. Πηγαινε και από τώρα και πέρα μη αμαρτάνεις πλέον”.

Γιατί όμως οι πρεσβύτεροι και οι φύλακες του νόμου δεν λιθοβόλησαν μόνοι τους την αμαρτωλή γυναίκα; Γιατί την έφεραν μπροστά στον Ιησού; Ο νόμος του Μωυσή τούς έδινε το δικαίωμα να την λιθοβολήσουν. Κανένας δεν θα βρισκόταν να τους κατηγορήσει. Γιατί οι πρεσβύτεροι έφεραν αυτή τη γυναίκα στον Κύριο; Όχι, δεν περίμεναν οι πρεσβύτεροι να πετύχουν κάποια μετατροπή της ποινής ή να αποσπάσουν επιείκεια από μέρους Του. Κάθε άλλο μάλιστα. Την έφεραν με ένα προμελετημένο και μοχθηρό σχέδιο: να παγιδεύσουν τον Ιησού, να πει λόγια αντίθετα στο νόμο κι έπειτα να τον κατηγορήσουν. Όλοι όσοι παρευρίσκονταν στη σκηνή περίμεναν δύο πράγματα να γίνουν. Είτε με την ευσπλαχνία Του ο Ιησούς να ελευθερώσει την αμαρτωλή γυναίκα, παραβιάζοντας έτσι το νόμο , είτε να τους προτρέψει να τηρήσουν το νόμο. Έτσι όμως θα παρέβαινε τη δική Του εντολή για έλεος και καλοσύνη. Στην πρώτη περίπτωση θα τον καταδίκαζαν σε θάνατο . Στη δεύτερη θα γινόταν άξιος χλευασμού και περιφρόνησης.

Τότε ο Ιησούς έσκυψε και άρχισε να γράφει ήρεμα με το χέρι Του στο έδαφος (βλ. Ιωαν. ή 6). Τι έγραψε ο Χριστός στο χώμα; Ο Χριστός έγραψε κάτι αναπάντεχο που θα ξάφνιαζε τους κατήγορους της αμαρτωλής γυναίκας. Με το δάκτυλό Του αποκάλυψε την κρυφή ανομία τους. Γιατί αυτοί οι διαπομπευτές των αμαρτιών των άλλων ήθελαν να κρύβουν τα δικά τους κρίματα. Σύμφωνα με την παράδοση λοιπόν έγραψε ο Ιησούς στο έδαφος:

Ο Μ(εσουλάμ) έκλεψε θησαυρό από το ναό. Ο Α(σήρ) διέπραξε μοιχεία με τη γυναίκα του αδελφού του. Ο Σ(αλούμ) έχει κάνει ψευδομαρτυρίες. Ο Ε(λέντ) έχει δείρει τον πατέρα του. Ο Α(μαρίς) είναι σοδομίτης. Ο Ι(ωήλ) είχε προσκυνήσει τα είδωλα.

Αυτά έγραψε τη μία πρόταση μετά την άλλη, το δάκτυλο του δίκαιου κριτή. Κι εκείνοι στους οποίους αναφέρονταν τα λόγια αυτά έσκυψαν και τα διάβασαν με ανέκφραστο τρόμο. Ξέχασαν πια την αμαρτωλή γυναίκα. Το μόνο που σκέφτονταν ήταν ο εαυτός τους. Ο δικός τους θάνατος που είχε χαραχτεί στο χώμα. Ούτε μία γλώσσα δεν είχε τη δύναμη να κινηθεί, να ξανακάνει τη μοχθηρή και πονηρή ερώτηση: “Συ ουν τι λέγεις;”

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ: 1. https://choratouaxoritou.gr/?p=74774

                 2.https://www.sostis.gr/blog/item/1383-o-anamartitos-ymwn-prwtos-baletw-lithon

 

Εικόνα: https://www.shutterstock.com/search/throwing+stone

 Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram