Αλλ’ αν ευρεθής υποχρεωμένος μια μέρα να ξεράσης τα όσα έχαψες

Αλλ’ αν ευρεθής υποχρεωμένος μια μέρα να ξεράσης τα όσα έχαψες

Ένας λαός ευχαριστημένος, ένας λαός χαρούμενος, είναι διά τον ενάρετον άνθρωπον το πουλιό ευχάριστο θέαμα. Μα όταν βλέπη κανείς πως η χαρά εκείνη θ’ ακολουθηθή γλήγορα από γενική βλάβη του λαού του ίδιου, επειδή ‘μιάζει καθ’ όλα με τη χαρά του νήπιου όταν χαίρεται πως έπιασε και κρατεί το φίδι, τι πονόκαρδο δεν κάνει μία τέτοια χαρά!
Μία μασκαράδα εγίνηκε μια φορά στη Ρώμη, η οποία, για την πολλή της ομοιότητα με τα πράμματά μας αξίζει v’ αναφερθή.
Μία συντροφιά μασκαράδες εβγήκανε με πιάτα γιομάτα μιστόπητα˙ κ’ εφαινότουνε πως, από καλοσύνη τους, ηθέλανε να φιλέψουνε τον λαόν. Ο λαός έτρεξε˙ καθένας εκαμπύλωνε το δάχτυλό του, εβούταε κ’ έχαφτε. Μα δεν αργήσανε να τραβηχθούν κατά μέρος, και ντροπιασμένοι, να ξεράσουνε. Η μιστόπητα εκείνη δεν ήτανε όλη μιστόπητα, Απ’ όξου, ναι, το κουλούμι ήτανε πετσομένο με μιστόπητα μα μέσαθε ήτανε κάτι άλλο πράμμα πολύ δυσάρεστο…
Λαέ απατημένε, άμποτε τα πράμματα νάλθουνε σε τρόπο, που να μην πληρώσεις ποτέ την ποινήν της απάτης σου. Αλλ’ αν ευρεθής υποχρεωμένος μια μέρα να ξεράσης τα όσα έχαψες, θελ’ ιδείς τότε, εξετάζοντας ένα ένα, πως δεν ήτανε όλα μιστόπητες.

 

 

 

 

 

ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΠΛΑΝΟΙ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ (1811-1901)

 

Εικόνα: https://c2.staticflickr.com/8/7420/8858017324_97d340a8c9_b.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Little by little , one travels far .

  lecturesbureau: "Little by little ,
one travels far ."
  120
  0
 • What the caterpillar calls the end , the rest of the world calls a butterfly .

  lecturesbureau: "What the caterpillar calls the end ,
the rest of the world
calls a butterfly ."
  240
  0
 • Whatever you do , DO WITH ALL YOUR MIGHT !

  lecturesbureau: "Whatever you do ,

DO WITH ALL YOUR MIGHT !"
  250
  1
 • Love responsibility . Say : It is my duty , and mine alone , to save the Earth . If it is not saved , then I ALONE AM TO BLAME .

  lecturesbureau: "Love responsibility .
Say : It is my duty , and mine alone , to save the Earth .
If it is not saved , then I ALONE AM TO BLAME ."
  248
  0
 • The perfect Love is the one that gives everything and never expects anything in return .

  lecturesbureau: "The perfect Love is the one 
that gives everything
and never expects anything in return ."
  1061
  5
 • Liberty means Responsibility . That is why most men dread it .

  lecturesbureau: "Liberty means Responsibility .

That is why most men dread it ."
  282
  1
 • It is better to be envied than pitied .

  lecturesbureau: "It is better to be envied
than pitied ."
  257
  1
 • We are what we repeatedly do .

  lecturesbureau: "We are what we repeatedly do ."
  373
  0
 • SENSITIVE SOULS HAVE MORE EXISTENCE THAN OTHERS . Good things and bad are multiplied in them .

  lecturesbureau: "SENSITIVE SOULS HAVE MORE EXISTENCE THAN OTHERS .

Good things and bad are multiplied in them ."
  128
  0
 • Sometimes you can do everything wrong and it still turns out to be right .

  lecturesbureau: "Sometimes you can do everything wrong
and it still turns out to be right ."
  323
  0