Πρόθυμος εις κατάποσιν παντός δολώματος, ανεπίδεκτος σωφρονισμού υπό της πείρας

Πρόθυμος εις κατάποσιν παντός δολώματος, ανεπίδεκτος σωφρονισμού υπό της πείρας

Ουδέ δύναται ν’ αποδοθή εις άλλο τι η τοιαύτη αυτής τροπή παρά εις μόνην την ανεπαρκή πολιτικήν αγωγήν των εκλογέων. Άλυτον δι’ ημάς αίνιγμα είναι πως ο ελληνικός λαός, ο φιλόνομος, ο νηφάλιος, ο πρακτικός, ο ουδενός άλλου κατά την οξύτητα του πνεύματος υστερών και άριστος των ιδίων του υποθέσεων οικονόμος, απεδείχθη αδεξιώτερος παντός άλλου διαχειριστής, ανίκανος να επιβάλη εις τοις αντιπροσώπους του την υπεράσπισιν του συμφέροντος των πολλών και ουχί των ολίγων, πρόθυμος εις κατάποσιν παντός δολώματος, ανεπίδεκτος σωφρονισμού υπό της πείρας, επιλήσμων πάσης συμφοράς και προς ουδέν άλλο ικανός παρά μόνον να παρασύρεται και έπειτα να μετανοή, να κράζη «Ήμαρτον», τύπτων το στήθος και να υποπίπτη μετ’ ολίγον εις την αυτήν αμαρτίαν, να εξοστρακίζη τον άριστον αυτού πολιτικόν άνδρα και να χύνη έπειτα επί του τάφου του θύματος αυτού δάκρυα κροκοδείλου, έξυπνον τέλος πάντων και αγαθόν, πιστεύομεν, αλλ’ ανίκανον να ανδρωθή παιδίον. Πως λοιπόν ν’ απαιτήσωμεν από τους επιδιώκοντας την εύνοιαν και τας ψήφους του να ομιλώσι προς αυτόν άλλην γλώσσαν παρά την αρέσκουσαν εις τα παιδία, λησμονούντες τας δάφνας των δημοκολάκων και την εκλογικήν πανωλεθρίαν του εξόχου ανδρός, όστις και επί τη υποθέσει ότι διεπράχθησαν παρ’ αυτού σφάλματα, κατεδικάσθη υπό του δήμου ουχί διά ταύτα, αλλά μόνον διότι εθεώρει ασυμβίβαστον προς το αξίωμα κυβερνήτου του δημοκόλακος την τέχνην.

 
Ο Εμμανουήλ Ροΐδης γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου το 1836. Οι γονείς του άνηκαν σε πλούσιες και αριστοκρατικές οικογένειες Χίων εμπόρων, οι οποίες εγκατέλειψαν το νησί μετά την καταστροφή του 1822. Το 1841 η οικογένεια του Ροΐδη εγκαταστάθηκε στη Γένοβα, όπου ο πατέρας του συγγραφέα Δημήτριος διορίστηκε, διευθυντής μεγάλου εμπορικού οίκου και στη συνέχεια επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας.

 
Το 1849, ο Ροΐδης επέστρεψε στην Ερμούπολη για σπουδές στο ελληνοαμερικανικό λύκειο Χ. Ευαγγελίδη. Μαθητής ακόμη, εξέφρασε την αγάπη του για τη συγγραφή, εκδίδοντας με το συμμαθητή του Δ. Βικέλα εβδομαδιαία χειρόγραφη εφημερίδα.

 
Το 1862 εγκαθίσταται οριστικά στην Αθήνα, έχοντας αποφασίσει να εγκαταλείψει το εμπόριο και να ασχοληθεί αποκλειστικά με τα γράμματα. Οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στον ελληνικό χώρο κατά το διάστημα 1859-1865 και η επαφή του με την ελληνική πραγματικότητα τον ενέπνευσαν το μυθιστόρημα «Πάπισα Ιωάννα» (1866), στο οποίο σατιρίζει τον κλήρο του Μεσαίωνα. Με το έργο αυτό επιβλήθηκε διεθνώς, αλλά αφορίστηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

 

 

 
ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εμμανουήλ Ροΐδης

 

 

 

http://www.tapuntadeleste.com/category/tuttifruti/Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Gratitude is the sign of noble souls .

  lecturesbureau: "Gratitude is the sign of noble souls ."
  264
  0
 • We are the creators of ourselves .

  lecturesbureau: "We are the creators of ourselves ."
  275
  0
 • A book read by a thousand different people is a thousand different books .

  lecturesbureau: "A book read by a thousand different people
is a thousand different books ."
  318
  0
 • What is beautiful is moral .

  lecturesbureau: "What is beautiful is moral ."
  313
  1
 • The beauty doesn't make happy the owner , but the one who can love and admire her .

  lecturesbureau: "The beauty doesn't make happy the owner ,
but the one who can love and admire her ."
  224
  1
 • If you see a friend without a smile , give him one of yours .

  lecturesbureau: "If you see a friend without a smile ,
give him one of yours ."
  498
  2
 • When the mind is pure , joy follows like a shadow that never leaves .

  lecturesbureau: "When the mind is pure ,
joy follows like a shadow that never leaves ."
  306
  0
 • Wherever you go , go with all your heart .

  lecturesbureau: "Wherever you go ,
go with all your heart ."
  212
  0
 • Count your age by friends , not years . Count your life by smiles , not tears .

  lecturesbureau: "Count your age by friends , not years .
Count your life by smiles , not tears ."
  435
  0
 • The bond that links your true family is not one of blood , but of respect and joy .

  lecturesbureau: "The bond that links your true family
is not one of blood ,
but of respect and joy ."
  368
  0